1 / 2
2 / 2

Danh sách sinh viên hệ chính quy đủ điều kiện xét cấp học bổng đã hiệu chỉnh

Kết quả học tập — vào October 17, 2013 lúc 8:27 am

Gửi sinh viên hệ chính quy các khóa 2009, 2010, 2011 & 2012!

Phòng GV&CTSV gửi các em DSSV xét cấp học bổng hoàn chỉnh:  DSSV ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CẤP HỌC BỔNG HK2 2012-2013_ĐÃ HIỆU CHỈNH, các em kiểm tra thông tin lần cuối cùng & phản hồi cho đến hết ngày 17/10/2013 (cô Nhâm – P.GV&CTSV).

Sau thời gian kể trên P.GV&CTSV sẽ chốt danh sách để trình Hội đồng Học viện xét cấp học bổng.