1 / 2
2 / 2

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Sinh viên, Thực tập - Học bổng — vào July 15, 2019 lúc 2:45 pm

– Hằng năm, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhiều dạng học bổng cho sinh viên như: Học bổng đầu vào cho thí sinh có tổng điểm xét tuyển từ 25 điểm trở lên, Học bổng Khuyến khích Học tập, Học bổng (miễn, giảm và hỗ trợ học phí) cho sinh viên thuộc diện chính sách, Học bổng Tài trợ cho sinh viên kho khăn, nghèo mà nỗ lực học tập, vượt khó.

–  Mỗi học kỳ trong năm học, Nhà trường cấp khoảng hơn 4 tỉ đồng học bổng Khuyến khích Học tập cho khoảng hơn 800 lượt sinh viên học khá, giỏi, xuất sắc. Ngoài ra con em các gia đình thuộc diện chính sách đều có học bổng (miễn, giảm và hỗ trợ học phí) theo quy định Nhà nước. Bên cạnh đó, Nhà trường được các doanh nghiệp hỗ trợ để tạo nguồn, nhờ đó Nhà trường cấp học bổng Tài trợ cho các sinh viên khó khăn, nghèo vượt khó.

I. HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP (KKHT)

1. Giá trị học bổng, số lượng sinh viên nhận học bổng KKHT

– Năm học 2017 – 2018: Nhà trường trao  3.275.361.000 đồng cho 695 lượt sinh viên.

– Học kỳ 1 năm học 2018 – 2019: Nhà trường đã trao trong HKI 1.045.260.000 đồng cho 206 lượt sinh viên.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn xét cấp học bổng khuyến khích học tập

– Tại học kỳ xét học bổng, sinh viên đăng ký từ 14 tín chỉ trở lên và đạt kết quả học tập loại khá trở lên (điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2.5 trở lên), không có điểm thi hoặc thi hết học phần dưới 4.0 (tính điểm thi/kiểm tra lần thứ nhất).

– Có kết quả rèn luyện của kỳ học đạt loại khá trở lên.

– Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

3. Mức học bổng

– Học bổng loại khá: Bằng 100% mức học phí năm học của ngành học;

– Học bổng lọai giỏi: Bằng 120% mức học bổng loại khá;

– Học bổng loại xuất sắc: Bằng 150% mức học bổng loại khá.

Mức học bổng sẽ được quy định tương ứng với từng ngành học, từng khoa, từng khóa học.

Bảng các mức học bổng khuyến khích học tập năm 2019:

STT

Bậc đào tạo Ngành học Mức học phí theo quy định (VNĐ/Kỳ) Loại học bổng

Mức học bổng (VNĐ/Kỳ)

1

Đại học

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ đa phương tiện

An toàn thông tin

4.800.000 Xuất sắc 7.200.000

Giỏi

5.760.000

Khá

4.800.000

2

Đại học

Quản trị kinh doanh

Kế toán

Marketing

4.050.000

Xuất sắc

6.075.000

Giỏi

4.860.000

Khá

4.050.000

4. Thời gian xét học bổng

– Học bổng khuyến khích học tập được xét cấp theo từng kỳ học trong năm học (02 kỳ/năm học; mỗi kỳ 05 tháng).

II. MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

1. Giá trị miễn, giảm và số sinh viên được miễn, giảm học phí

– Năm học 2016 – 2017: Nhà trường đã miễn, giảm 531.020.000 đồng cho 149 lượt sinh viên.

– Năm học 2017 – 2018: Nhà trường đã miễn, giảm 479.745.000 đồng cho 125 lượt sinh viên.

– Năm học 2018-2019: Nhà trường HKI đã miễn, giảm 213.735.000 đồng cho 51 lượt sinh viên.

2. Đối tượng được miễn, giảm học phí

– Tất cả các sinh viên thuộc diện chế độ chính sách đều được miễn, giảm học phí theo các quy định của Nhà nước.

3. Mức miễn, giảm

– Mức miễn giảm học phí tùy đối tượng sẽ được quy định theo mức độ: Giảm 50% học phí, giảm 70% học phí, miễn 100% học phí.

– Tất cả các sinh viên thuộc chế độ miễn, giảm học phí đều được tạo điều kiện thuận lợi trong việc hướng dẫn các thủ tục giấy tờ liên quan.

4. Thời gian xét miễn, giảm

– Miễn, giảm học phí được xét 2 lần trong năm học, vào đầu mỗi học kỳ

III. HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

– Thực hiện theo QĐ số 66/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

1. Giá trị hỗ trợ, số sinh viên được hỗ trợ

– Năm 2016 – 2017: Nhà trường đã hỗ trợ 54.450.000 VNĐ cho 15 lượt sinh viên

– Năm 2017-2018: Nhà trường đã hỗ trợ 54.600.000 VNĐ cho 14 lượt sinh viên

– Năm 2018-2019: Nhà trường đã hỗ trợ HKI 25.020.000 VNĐ cho 6 lượt sinh viên.

2.  Đối tượng được hỗ trợ

– Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo theo quy định của Nhà nước.

IV. HỌC BỔNG TÀI TRỢ

– Hàng năm, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tài trợ học bổng cho sinh viên thuộc đối tượng sau: Sinh viên nỗ lực học tập mà có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập mà chưa hỗ trợ học bổng nào, cụ thể:

+ Năm học 2017 – 2018: Nhà trường trao khoảng 78.000.000 đồng cho 21 lượt sinh viên

+ Năm học 2018 – 2019: Nhà trường trao khoảng 65.000.000 đồng cho 19 lượt sinh viên

– Công tác xét duyệt học bổng tài trợ được làm theo quy định và thực hiện đúng quy trình, đúng đối tượng và có thông báo rộng rãi cho sinh viên trước khi Nhà trường có quyết định công nhận chính thức.

V. HỌC BỔNG ĐẦU VÀO CỦA HỌC VIỆN NĂM 2019:

– Học bổng toàn phần (Miễn 100% học phí trong toàn bộ thời gian học tập chính thức) cho thí sinh đạt kết quả thi từ 27,0 điểm trở lên (điểm bài thi 3 môn xét tuyển) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019;

– Học bổng bán phần (Miễn 50% học phí trong năm học thứ nhất) cho 300 thí sinh đạt kết quả thi cao nhất từ trên xuống trong số thí sinh có kết quả thi từ 25,0 điểm đến 26,99 điểm (điểm bài thi 3 môn xét tuyển và điểm ưu tiên) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019.