1 / 2
2 / 2

Thông báo NCKH, hội thảo chuyên đề GV và SV năm 2011.

Nghiên cứu khoa học — vào March 1, 2011 lúc 12:55 pm

Căn cứ vào hoạt động khoa học công nghệ hằng năm của Học viện, Học viện cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh tiến hành triển khai kế hoạch NCKH của Giáo viên, sinh viên năm 2011, vậy đề nghị các khoa trực thuộc đăng ký kế hoạch hội nghị, hội thảo báo cáo chuyên đề và đăng ký đề tài NCKH cấp Học viện năm 2011 của Giáo viên, sinh viên các khoa, cụ thể như sau:
NCKH Sinh viên
NCKH Giáo viên