TIẾN SỸ

Chương trình khung Tiến sĩ Kỹ thuật Viễn thông

Mã ngành: 9520208 Chương trình khung: đang được cập nhật

Chương trình khung Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử

Mã ngành: 9520203 Chương trình khung: đang được cập nhật

Chương trình khung Tiến sĩ Kỹ thuật máy tính

Mã ngành: 9480106 Chương trình khung: đang được cập nhật

THẠC SĨ

Chương trình khung Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử

Mã ngành: 8520203 Chương trình khung

Chương trình khung Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 8340101 Chương trình khung

Chương trình khung Thạc sĩ Khoa học máy tính

Mã ngành: 8480101 Chương trình khung

ĐẠI HỌC

Chương trình khung Đại học Kế toán

Mã ngành: 7340301 Chương trình khung Điều chỉnh kế hoạch và tiến trình đào tạo  

Chương trình khung Đại học Marketing

Mã ngành: 7340115 Chương trình khung

Chương trình khung Đại học Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101 Chuyên ngành: Quản trị Marketing Quản trị doanh nghiệp Chương trình khung

CAO ĐẲNG

Chương trình khung Cao đẳng Kế toán

Mã ngành: C340301 Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhung-TinChi_CDCQ-KT_934-QD-HV

Chương trình khung Cao đẳng Quản trị kinh doanh

Mã ngành: C340101 Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhung-TinChi_CDCQ-QTKD_932-QD-HV

Chương trình khung Cao đẳng Công nghệ thông tin

Mã ngành: C480201 Các chuyên ngành: Hệ thống thông tin Công nghệ phần mềm Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhung-TinChi_CDCQ-CNTT_933-QD-HV

LIÊN THÔNG

Chương trình khung Liên thông Cao đẳng Đại học

Các ngành: Kỹ thuật Điện tử, truyền thông Mã ngành: D520207 Công nghệ thông tin Mã ngành: D480201 Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Công nghệ phần mềm Máy tính và truyền thông Quản trị kinh doanh Mã ngành: D340101 Chuyên ngành: Quản trị Marketing Quản trị doanh nghiệp Thương mại điện tử Kế toán Mã ngành: D340301 Chương…

ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO

Chương trình khung Đại học Chất lượng cao Công nghệ đa phương tiện

Mã ngành: D480203 Chuyên ngành: Phát triển ứng dụng đa phương tiện Thiết kế đa phương tiện Truyền thông đa phương tiện Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhung-TinChi_DHCQ-Multimedia-CLC_776-QD-HV

Chương trình khung Đại học Chất lượng cao Công nghệ thông tin

Mã ngành: D480201 Chuyên ngành: Hệ thống viễn thông và hệ thống trên nền di động và nhỏ Hệ thống giải trí, game và đa phương tiện Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhung_GDDHCLC-CNTT_371-QD-HV

ĐẠI HỌC TỪ XA

Chương trình khung Đại học Từ xa

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Điện tử, truyền thông Mã ngành: D520207 Công nghệ thông tin Mã ngành: D480201 Quản trị kinh doanh Mã ngành: D340101 Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhungDaiHoc-GDTX-DTTT-CNTT-QTKD_733-QD-HV

ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

Chương trình khung Đại học Vừa làm Vừa học

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Điện tử, truyền thông Mã ngành: D520207 Công nghệ thông tin Mã ngành: D480201  Quản trị kinh doanh Mã ngành: D340101 Chương trình khung: áp dụng chương trình khung của đại học chính quy cùng ngành

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

Chương trình khung Cao đẳng nghề

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin – Ứng dụng phần mềm Mã nghề: 50480211 Công nghệ thông tin – Thiết kế trang web Mã nghề: 50480209 Kế toán doanh nghiệp Mã nghề: 50340310 Chương trình khung: đang cập nhật

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

Chương trình khung Đại học Văn bằng 2

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Điện tử, truyền thông Mã ngành: D520207 Công nghệ thông tin Mã ngành:  Quản trị kinh doanh Mã ngành: Chương trình khung: đang được cập nhật