Liên hệ - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh


1 2 3 4 5

Liên hệ

PHÒNG ĐÀO TẠO & KHOA HỌC CÔNG NGHỆ : 

Số điện thoại: (84) 8 38226404 – (84) 8 38295092

* Bộ phận tuyển sinh:

Số điện thoại: (84) 8 38297220

Email: tuyensinh@ptithcm.edu.vn

* Bộ phận thư viện:

Số điện thoại: (84) 8 37308398

PHÒNG  TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH:

* Cơ sở Quận 1:

Số điện thoại : (84) 8 38295258

Số Fax: (84) 8 39105510

* Cơ sở Quận 9: 

Số điện thoại: (84) 8 37306600

Fax: (84) 8 37306600

Email: hvbcvthcm@ptithcm.edu.vn

* Tổ Bảo vệ Quận 1 :

Số điện thoại: (84) 8 38299071

PHÒNG KINH TẾ TÀI CHÍNH: 

* Cơ sở Quận 1:

Số điện thoại: (84) 8 39107098

Số Fax: (84) 8 39102415

* Cơ sở Quận 9:

Số điện thoại: (84) 8 37308400

Số Fax: (84) 8 37308400

PHÒNG GIÁO VỤ:

 * Cơ sở Quận 1: (84) 8 38224748

* Cơ sở Quận 9: (84) 8 38966675

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN:

* Cơ sở Quận 1: (84) 8 38224748

* Cơ sở Quận 9: (84) 8 38966675

TRUNG TÂM KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC:

* Cơ sở Quận 1: (84) 8 39105954

* Cơ sở Quận 9: (84) 8 37308397

TRUNG TÂM CƠ SỞ VẬT CHẤT & DỊCH VỤ:

Số điện thoại: (84) 8 37305753

* Tổ Quản lý Ký túc xá :(84) 8 37305753

* Tổ Bảo vệ Quận 9 : (84) 8 38965736