Ban giám đốc HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh
1 / 2
2 / 2

Ban giám đốc

Lãnh đạo đơn vị:

Ông TS. Tân Hạnh, chức vụ : Phó giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, phụ trách cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh

Email: tanhanh@ptithcm.edu.vn

Điện thoại: (028) 38295258