1 / 2
2 / 2

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Giới thiệu ngành đào tạo, Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa — vào July 15, 2021 lúc 1:20 pm

1. Mã ngành: 7520216
2. Khối lượng chương trình: 150 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm).
3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021: 70
4. Điểm trúng tuyển năm 2020: ngành mới mở trong năm 2021
5. Tổ hợp xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A00) hoặc Toán – Lý – Anh (A01)
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có 2 chuyên ngành:
– Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển
– Chuyên ngành Tự động hóa
Không xét tuyển theo chuyên ngành, khi vào học sinh viên tự chọn chuyên ngành

Thông tin tuyển sinh năm 2021

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Thông tin liên quan

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa học gì và làm gì?
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – đáp ứng nguồn nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0

Chương trình đào tạo

Chương trình khung đại học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa