1 / 2
2 / 2

Ngành Quản trị kinh doanh

Giới thiệu ngành đào tạo, Ngành Quản trị kinh doanh — vào July 15, 2021 lúc 2:42 pm

1. Mã ngành: 7340101
2. Khối lượng chương trình: 126 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)
3. Chi tiêu tuyển sinh năm 2021: 40
4. Điểm trúng tuyển năm 2020: 23,5
5. Tổ hợp xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A00) hoặc Toán – Lý – Anh (A01) hoặc Toán – Văn – Anh (D01)
Ngành Quản trị kinh doanh có 3 chuyên ngành:
– Quản trị Marketing
– Thương mại điện tử
– Quản trị doanh nghiệp
Không xét tuyển theo chuyên ngành, khi vào học sinh viên tự chọn chuyên ngành

Giới thiệu ngành Quản trị kinh doanh

Đào tạo kỹ năng sinh viên ngành Quản trị kinh doanh

Thông tin tuyển sinh năm 2021

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Chương trình đào tạo

Chương trình khung đại học ngành Quản trị kinh doanh