1 / 2
2 / 2

Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Giới thiệu ngành đào tạo, Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông — vào July 15, 2021 lúc 1:39 pm

1. Mã ngành: 7520207
2. Khối lượng chương trình: 150 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)
3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021: 95
4. Điểm trúng tuyển năm 2020: 20
5. Tổ hợp xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A00) hoặc Toán – Lý – Anh (A01)
Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông có 3 chuyên ngành
– Mạng và dịch vụ Internet
– Thông tin vô tuyến và di động
– Hệ thống IoT
Không xét tuyển theo chuyên ngành, khi vào học sinh viên tự chọn chuyên ngành

Thông tin tuyển sinh năm 2021

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Thông tin liên quan

Giới thiệu ngành kỹ thuật điện tử – viễn thông
Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông học gì và làm gì?
Nhu cầu nhân lực ngành IoT
Mở ngành đào tạo Công nghệ IoT đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực

Chương trình đào tạo

Chương khung đại học ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông