1 / 2
2 / 2

Ngành Kế toán

Giới thiệu ngành đào tạo, Ngành Kế toán — vào July 15, 2021 lúc 1:46 pm

1. Mã ngành: 7340301
2. Khối lượng chương trình: 130 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)
3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021: 60
4. Điểm trúng tuyển năm 2020: 21,7
5. Tổ hợp xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A00) hoặc Toán – Lý – Anh (A01) hoặc Toán – Văn – Anh (D01)

Giới thiệu ngành Kế toán
Người học phù hợp với ngành Kế toán

Thông tin tuyển sinh năm 2021

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Chương trình đào tạo

Chương trình khung đại học ngành Kế toán