1 / 2
2 / 2

Ngành Công nghệ thông tin

Giới thiệu ngành đào tạo, Ngành Công nghệ thông tin — vào July 15, 2021 lúc 1:41 pm

1. Mã ngành: 7480201
2. Khối lượng chương trình: 150 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)
3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021: 155
4. Điểm trúng tuyển năm 2020: 25,1
5. Tổ hợp xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A00) hoặc Toán – Lý – Anh (A01)
Ngành Công nghệ thông tin có 5 chuyên ngành:
– Máy tính và truyền thông
– Khoa học máy tính
– Kỹ thuật máy tính
– Hệ thống thông tin
– Công nghệ phần mềm
Không xét tuyển theo chuyên ngành, khi vào học sinh viên tự chọn chuyên ngành

Giới thiệu ngành Công nghệ thông tin & Chuyên ngành Khoa học máy tính
Giới thiệu ngành Công nghệ thông tin & Chuyên ngành Hệ thống thông tin
Giới thiệu ngành Công nghệ thông tin & Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Thông tin tuyển sinh năm 2021

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Thông tin liên quan

Giới thiệu Hệ thống nhúng
Giới thiệu ngành Công nghệ phần mềm

Chương trình đào tạo

Chương trình khung đại học ngành Công nghệ thông tin