1 / 2
2 / 2

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Giới thiệu ngành đào tạo, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử — vào July 15, 2021 lúc 1:31 pm

1. Mã ngành: 7510301
2. Khối lượng chương trình: 150 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)
3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021: 85
4. Điểm trúng tuyển năm 2020: 20,25
5. Tổ hợp xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A00) hoặc Toán – Lý – Anh (A01)
Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử có 3 chuyên ngành
– Xử lý tín hiệu và truyền thông
– Kỹ thuật Điện tử máy tính
– Kỹ thuật Robotics
Không xét tuyển theo chuyên ngành, khi vào học sinh viên tự chọn chuyên ngành

Thông tin tuyển sinh năm 2021

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Thông tin liên quan

Giới thiệu ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Những điều cần biết về ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Giới thiệu Hệ thống nhúng

Chương trình đào tạo

Chương trình khung đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử