1 / 2
2 / 2

Ngành Công nghệ đa phương tiện

Giới thiệu ngành đào tạo, Ngành Công nghệ đa phương tiện — vào July 15, 2021 lúc 1:44 pm

1. Mã ngành: 7329001
2. Khối lượng chương trình: 150 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)
3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021: 85
4. Điểm trúng tuyển năm 2020: 23,8
5. Tổ hợp xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A00) hoặc Toán – Lý – Anh (A01) hoặc Toán – Văn – Anh (D01)
Ngành Công nghệ đa phương tiện có 2 chuyên ngành:
– Phát triển ứng dụng đa phương tiện
– Thiết kế đồ họa Đa phương tiện
Không xét tuyển theo chuyên ngành, khi vào học sinh viên tự chọn chuyên ngành

Giới thiệu ngành Công nghệ đa phương tiện
Sự khác biệt giữa ngành Công nghệ đa phương tiện và ngành Truyền thông đa phương tiện

Thông tin tuyển sinh năm 2021

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Chương trình đào tạo

Chương trình khung đại học ngành Công nghệ đa phương tiện