1 / 2
2 / 2

Ngành An toàn thông tin

Giới thiệu ngành đào tạo, Ngành An toàn thông tin — vào July 15, 2021 lúc 1:42 pm

1. Mã ngành: 7480202
2. Khối lượng chương trình: 150 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)
3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021: 55
4. Điểm trúng tuyển năm 2020: 24,2
5. Tổ hợp xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A00) hoặc Toán – Lý – Anh (A01)

Thông tin tuyển sinh năm 2021

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Thông tin liên quan

Giới thiệu ngành An toàn thông tin
Nhu cầu nhân lực ngành An toàn thông tin

Chương trình đào tạo

Chương trình khung đại học ngành An toàn thông tin