1 / 2
2 / 2

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2012-2013 của hệ ĐHTX khóa 8.1 hệ 5 năm

Từ xa — vào October 24, 2012 lúc 1:30 pm

Sinh viên xem TKB HK1 tại đây: TKB HK1 KHOA 8.1 HE DHTX 5 NAM