1 / 2
2 / 2

Hướng dẫn tạm thời về việc tổ chức thi kết thúc học phần cho các lớp Đại học từ xa

Từ xa — vào February 18, 2008 lúc 11:57 pm

Công tác tổ chức – kiểm tra kết thúc học phần cho sinh viên đại học đào tạo theo hình thức giáo dục từ xa hiện nay đang được thực hiện theo quy chế 40/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/8/2003 của Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy định về việc xây dựng ngân hàng đề thi và tổ chức thi – kiểm tra kết thúc môn học, học phần cho các lớp hệ đào tạo đại học từ xa