1 / 2
2 / 2

Tổ chức lớp học lại các môn Mạng viễn thông, Hệ thống chuyển mạch 2, Mạng và công nghệ truy nhập, Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch cho sinh viên các khóa 2011 trở về trước.

Đại học - Cao đẳng, Đào tạo, Kết quả học tập, Liên thông, Sinh viên, Tại chức — vào February 21, 2013 lúc 8:56 am

Sinh viên đăng ký học lại các môn theo Thông báo (file đính kèm) nộp đơn tại phòng Giáo vụ và CTSV, hạn chót vào ngày 08/03/2013.

Xin trân trọng thông báo!

Thông báo mở lớp cho sinh viên học lại!