1 / 2
2 / 2

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp Vừa làm vừa học khóa 2009, 2010

Đào tạo, Tại chức — vào December 14, 2012 lúc 10:18 am

TKB HK2_D09TCQM01-N, TKB HK2_D09TCQM02-N, TKB HK2_D09VTC1, C3, TKB HK2_D09VTC2, C4, TKB HK2_D10TCQT01, 04-N, TKB HK2_D10TCQT02, 05-N, TKB HK2_D10TCQT03, 06-K, TKB HK2_D10TCVT01, 03-N, TKB HK2_D10TCVT02, 04-N, TKB HK2_D10TCVT05-K