1 / 2
2 / 2

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp Liên thông khóa 2011 đợt 2 (L11CQQT01, L11CQVT02, L11CQCN02)

Đào tạo, Liên thông — vào October 22, 2012 lúc 12:54 pm

Các lớp LT khóa 2011 đợt 2 xem thời khóa biểu tại đây (TKB LT 2011.2)