1 / 2
2 / 2

Nghiên Cứu Sinh Nguyễn Thôn Dã Bảo Vệ Thành Công Cấp Cơ Sở Luận Án Tiến Sĩ

Đào tạo, Nghiên cứu, Trình độ Tiến sỹ — vào November 6, 2019 lúc 3:16 pm

Thực hiện Quyết định số 783A /QĐ-HV ngày 27/09/2019 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, được sự nhất trí của các thành viên Hội đồng, ngày 26/10/2019,  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thôn Dã.
– Đề tài luận án: “Khai phá dữ liệu tuần tự để dự đoán hành vi truy cập web”
– Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; mã số 9.48.01.04
Được giao theo Quyết định số 346/QĐ-HV ngày 03/05/2017 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, dưới sự hướng dẫn của TS. Tân Hạnh và TS. Phạm Hoàng Duy, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Đến dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thôn Dã có đủ 7 thành viên trong Hội đồng:

TT

Họ và tên Nơi  công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1.

PGS.TS. Trần Quang Anh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Chủ tịch

2.

PGS.TS. Lê Nhật Thăng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Ủy viên-Thư ký

3.

PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh UV – Phản biện 1

4.

PGS.TS. Thoại Nam Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh UV- Phản biện 2

5.

PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn Trường Đại học Hoa Sen Ủy viên

6.

TS. Nguyễn Hồng Sơn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Ủy viên

7.

TS. Tân Hạnh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Ủy viên – GVHD

Về phía Học viện có sự tham dự của:
+ TS. Tân Hạnh – Phó Giám đốc Học viện, Phụ trách Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh
+ PGS.TS. Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Học viện
+ TS. Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin 2
+ PGS.TS. Trần Công Hùng, Phó Trưởng phòng Đào tạo và Khoa học công nghệ
+ TS. Phạm Hoàng Duy, Giảng viên Bộ môn An toàn thông tin, Khoa Công nghệ thông tin 1
+ GS.TS. Didier Decoster, Trường Đại học Lille, Cộng hòa Pháp
Ngoài ra, đến dự buổi bảo vệ luận án còn có các giảng viên, cán bộ nghiên cứu của các khoa và các viện nghiên cứu, các NCS, học viên cao học đang học tập nghiên cứu tại Học viện và một số đồng nghiệp quan tâm.

Hội đồng đánh giá:
– Đề tài luận án phù hợp mã số chuyên ngành. Nội dung trình bày trong luận án chưa thấy trùng lặp với các công trình của các tác giả khác.
– Luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
– Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu hiện đại và hợp lý.
– Các kết quả đạt được của luận án là tin cậy và có một số đóng góp mới:
(i) Đề xuất giải pháp thiết kế và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu tuần tự từ Web Log cho dự đoán truy cập Web hiệu quả.
(ii) Đề xuất mô hình dự đoán truy cập Web dựa trên kết hợp PageRank và CPT+ nhằm thu giảm không gian tính toán và tăng độ chính xác.
(iii) Đề xuất giải pháp giảm kích thước của cơ sở dữ liệu tuần tự bằng cách phân tích và lọc bỏ các chuỗi dư thừa giúp giảm thời gian dự đoán truy cập Web.

Hội đồng Kết luận:
– Luận án của NCS Nguyễn Thôn Dã về cơ bản đã đáp ứng các yêu cầu một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo quy định của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
– Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu (có 7/7 thành viên có mặt bỏ phiếu tán thành), Hội đồng đề nghị Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho phép NCS Nguyễn Thôn Dã được hoàn thiện luận án theo kết luận của Hội đồng và trình Giám đốc Học viện xem xét đưa luận án ra bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện.