1 / 2
2 / 2

Thay đổi thời khóa biểu bổ sung kiến thức hệ Liên thông trình độ cao đẳng lên đại học – đợt 2 năm 2010

Liên thông — vào September 6, 2010 lúc 8:54 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp.Hồ Chí Minh thông báo thời khóa biểu bổ sung kiến thức hệ Liên thông trình độ cao đẳng lên đại học – đợt 2 năm 2010, áp dụng từ ngày 06.09.2010
Ngành Công nghệ thông tin
Ngành điện tử viễn thông