1 / 2
2 / 2

Hạn chót nhận Đơn đăng ký thi lại Tốt nghiệp của sinh viên các lớp hệ Liên thông 2008, 2009, 2010 đủ điều kiện thi lại Tốt nghiệp!

Đào tạo, Kết quả học tập, Liên thông, Sinh viên — vào May 22, 2013 lúc 10:24 am

Phòng Giáo vụ & CTSV xin thông báo đến các sinh viên hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học các khóa 2008, 2009, 2010 đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp (theo danh sách đính kèm), làm đơn xin thi Tốt nghiệp và nộp đơn tại phòng GV&CTSV. Hạn chót đến ngày 31/05/2013, để phòng GV&CTSV lập danh sách thi.

Trân trọng.

Danh sach sinh vien thi lai Tot nghiep_Khoa 2008-2009-2010