1 / 2
2 / 2

Giấy chứng nhận tốt nghiệp hệ Liên thông Đại học chính quy Khóa 2011_đợt 1, thi ngày 01/08/2013!

Đào tạo, Kết quả học tập, Liên thông, Sinh viên — vào October 31, 2013 lúc 3:50 pm

Phòng Giáo vụ & CTSV thông báo:

– Đã có Giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm Tốt nghiệp của sinh viên hệ Liên thông Đại học chính quy Khóa 2011_đợt 1, thi ngày 01/08/2013!

– Các sinh viên liên hệ đến Phòng Giáo vụ & CTSV cơ sở tại Quận 9 để nhận từ ngày 01/11/2013 đến hết ngày 30/11/2013.

 Trân trọng.