1 / 2
2 / 2

Quy định thi kết thúc học phần đối với sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy

Đại học - Cao đẳng, Liên thông — vào July 14, 2010 lúc 12:30 am

Ngày 14/07/2010 TS. Lê Quốc Cường – Phó Giám đốc Học viện phụ trách Cơ sở tại Tp.HCM đã ký quyết định ban hành Quy định thi kết thúc học phần đối với sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy đào tạo tại Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh
Quy định