1 / 2
2 / 2

DSSV ĐĂNG KÝ HỌC LẠI THÀNH CÔNG

Đại học - Cao đẳng — vào August 28, 2013 lúc 2:06 pm

Sinh viên đăng ký học lại hk1 2013-2014 vui lòng xem thông tin danh sách đã được duyệt (sheet “đăng ký môn học thành công”) & đóng tiền tại phòng KTTC.

Những trường hơ5p chưa đăng ký được vui lòng liên hệ P.GV để hiệu chỉnh, bổ sung thông tin.

KET QUA DANG KY HOC LAI_HK1_2013-2014