1 / 2
2 / 2

Chương trình học hệ Cao đẳng

Đại học - Cao đẳng — vào September 20, 2010 lúc 9:30 am

HỆ CAO ĐẲNG:

1. CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT)

(CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGÀNH CNTT)

1.1 Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo.

– Tổng khối lượng kiến thức : 144 đvht

– Thời gian đào tạo: 03 năm.

1.2 Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:

– Kiến thức giáo dục đại cương: 53 đvht.

– Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 91đvht, trong đó:

+ Kiến thức cơ sở ngành : 57 đvht.

+ Kiến thức chuyên ngành : 18 đvht.

+ Thực tập tốt nghiệp : 10 đvht.

+ Đồ án/ Thi tốt nghiệp : 06 đvht.

Xem chi tiết

2. CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KINH DOANH (QTKD)

(CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGÀNH QTKD)

2.1 Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo.

– Tổng khối lượng kiến thức : 144 đvht

– Thời gian đào tạo: 03 năm.

2.2 Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:

– Kiến thức giáo dục đại cương: 43 đvht.

– Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 101đvht, trong đó:

+ Kiến thức cơ sở ngành: 65 đvht.

+ Kiến thức chuyên ngành : 22 đvht.

+ Thực tập tốt nghiệp : 08 đvht.

+ Đồ án/ Thi tốt nghiệp : 06 đvht.

Xem chi tiết

3. CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

(CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGÀNH ĐTVT)

2.1 Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo.

– Tổng khối lượng kiến thức : 146 đvht

– Thời gian đào tạo: 03 năm.

2.2 Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:

– Kiến thức giáo dục đại cương: 56 đvht.

– Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 90đvht, trong đó:

+ Kiến thức cơ sở ngành : 37đvht.

+ Kiến thức chuyên ngành : 37 đvht.

+ Thực tập tốt nghiệp : 10 đvht.

+ Đồ án/ Thi tốt nghiệp : 06 đvht.

Xem chi tiết