1 / 2
2 / 2

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi lại Tốt nghiệp hệ Liên thông năm 2013!

Đào tạo, Kết quả học tập, Liên thông, Sinh viên — vào May 7, 2013 lúc 2:59 pm

Phòng giáo vụ & CTSV xin thông báo danh sách những sinh viên các khóa

2008, 2009, 2010 đủ điều kiện thi lại Tốt nghiệp trong năm 2013.

Những sinh viên có tên trong danh sách phải làm đơn xin thi lại và nộp lại cho

phòng Giáo vụ & CTSV trước ngày 10/05/2013.

Trân trọng.

Danh sach sinh vien thi lai Tot nghiep_Khoa 2008-2009-2010