1 / 2
2 / 2

Chương trình đào tạo hệ Liên thông đại học

Đào tạo, Liên thông — vào September 20, 2010 lúc 9:47 am

HỆ HOÀN CHỈNH KIẾN THỨC

1. HOÀN CHỈNH KIẾT THỨC CĐ- ĐẠI HỌC ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

1.1 Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo:

– Tổng khối lượng kiến thức : 88 đvht

– Thời gian đào tạo: 02 năm

1.2 Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:

– Kiến thức giáo dục đại cương: 18 đvht

– Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 70đvht, trong đó:

+ Kiến thức cơ sở ngành : 30 đvht

+ Kiến thức chuyên ngành : 24 đvht

+ Thực tập tốt nghiệp : 04 đvht

+ Đồ án/ Thi tốt nghiệp : 12 đvht

Xem chi tiết

2. HOÀN CHỈNH KIẾT THỨC CĐ- ĐẠI HỌC CNTT

2.1 Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo:

– Tổng khối lượng kiến thức : 88 đvht

– Thời gian đào tạo: 02 năm

2.2 Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:

– Kiến thức giáo dục đại cương: 18 đvht

– Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 71đvht, trong đó:

+ Kiến thức cơ sở ngành : 42 đvht

+ Kiến thức chuyên ngành : 15 đvht

+ Thực tập tốt nghiệp : 04 đvht

+ Đồ án/ Thi tốt nghiệp : 10 đvht

Xem chi tiết

3. HOÀN CHỈNH KIẾT THỨC CĐ- ĐẠI HỌC QTKD

3.1 Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo:

– Tổng khối lượng kiến thức : 88 đvht

– Thời gian đào tạo: 02 năm

3.2 Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:

– Kiến thức giáo dục đại cương: 12 đvht

– Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 76đvht, trong đó:

+ Bắt buộc : 56 đvht

+ Tự chọn : 04 đvht

+ Thực tập tốt nghiệp : 04 đvht

+ Đồ án/ Thi tốt nghiệp : 12 đvht

Xem chi tiết