1 / 2
2 / 2

Bản hiệu chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013

Đại học - Cao đẳng, Đào tạo, Liên thông, Sinh viên, Tại chức, Văn bằng 2 — vào November 21, 2012 lúc 2:24 pm

Sinh viên xem kế hoạch đào tạo đã được hiệu chỉnh tại đây (21.11.2012_KE HOACH DAO TAO 2012-2013_HIEU CHINH)