Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh
1 / 2
2 / 2

Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử

Mã ngành: 7510301
Các chuyên ngành:

  • Điện tử máy tính
  • Xử lý tín hiệu và truyền thông
  • Robotic

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2018 trở về trước

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2019 trở đi