1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục Ngành Marketing

Ngành Marketing

1. Mã ngành: 73401152. Khối lượng chương trình: 127 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021: 654. Điểm trúng tuyển năm 2020: 24,65. Tổ hợp xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A00) hoặc Toán – Lý – Anh…