Các tin trong chuyên mục Đào tạo

THỜI KHOÁ BIỂU HK1 (2012-2013) ĐH KHOÁ 2012 (CÁC LỚP D12CQDT01, D12CQCN01, D12CQCN02, D12CQCN03) HIỆU CHỈNH TỪ 20.9.2012

TKB_CHINHQUY_HK1 NAM 2012-2013_KHOA 2012_NGANH DDT & CNTT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013 LỚP L11CQVT01-N

TKB_HK1 2012-2013_L11CQVT01_LIEN THONG CQ

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013 CÁC LỚP HỆ VLVH ĐTVT KHÓA 2009

TKB_HK1 2012-2013_D09VTC1&C3_HE VLVHTKB_HK1 2012-2013_D09VTC2&C4_HE VLVH

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP CHO LỚP ĐH VB2_D09QBK4 (TỪ 1-5/10/2012)

TKB ON THI TN_VB2_D09QBK4_1-5.10.2012

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY_KHÓA 2012 (BAN HÀNH TẠM THỜI)

QD_CTK_LIEN THONG_BAN HANH TAM THOI_CNTTQD_CTK_LIEN THONG_BAN HANH TAM THOI_DTTTQD_CTK_LIEN THONG_BAN HANH TAM THOI_QTKD

TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ CỦA HỌC VIỆN CNBCVT, TRIỂN KHAI TỪ KHÓA ĐH, CĐ 2012

Cao dang _DTVTCao dang CNTTCao dang KetoanCao dang QTKDDai hoc _DTVTDai hoc CNTTDai hoc Dien-DientuDai hoc Ke toanDai hoc QTKDDh CN da phuong tien

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013 CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2012

TKB_2012_HOC KY 1

KẾ HOẠCH THỰC TẬP & TỐT NGHIỆP NĂM 2012-2013 CỦA CÁC LỚP ĐÀO TẠO TẠI HVCS

KE HOACH THUC TAP & TOT NGHIEP_HVCS_2012-2013

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013_KHÓA ĐH, CĐ CHÍNH QUY 2011

TKB_2011_HOC KY 1

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013_KHÓA ĐH, CĐ CHÍNH QUY 2010

TKB_2010_HOC KY 1