Các tin trong chuyên mục Trình độ Tiến sỹ

Chương trình khung Tiến sĩ Kỹ thuật Viễn thông

Mã ngành: 9520208 Chương trình khung: đang được cập nhật

Chương trình khung Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử

Mã ngành: 9520203 Chương trình khung: đang được cập nhật

Chương trình khung Tiến sĩ Kỹ thuật máy tính

Mã ngành: 9480106 Chương trình khung: đang được cập nhật

Chương trình khung Tiến sĩ Hệ thống thông tin

Mã ngành: 9480104 Chương trình khung: đang được cập nhật