1 2 3 4 5

Các tin trong chuyên mục ĐẠI HỌC TỪ XA

Chương trình khung Đại học Từ xa

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Điện tử, truyền thông Mã ngành: D520207 Công nghệ thông tin Mã ngành: D480201 Quản trị kinh doanh Mã ngành: D340101 Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhungDaiHoc-GDTX-DTTT-CNTT-QTKD_733-QD-HV