1 2 3 4 5

Các tin trong chuyên mục Trình độ Đại học

Chương trình khung Đại học Kế toán

Mã ngành: 7340301 Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-KeToan_485-QD-HV

Chương trình khung Đại học Marketing

Mã ngành: 7340115 Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-Marketing_523-QD-HV

Chương trình khung Đại học Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101 Chuyên ngành: Quản trị Marketing Quản trị doanh nghiệp Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-QTKD_591-QD-HV

Chương trình khung Đại học Công nghệ đa phương tiện

Mã ngành: 7329001 Chuyên ngành: Phát triển ứng dụng đa phương tiện Thiết kế đa phương tiện Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-Mutimedia_59-QD-HV

Chương trình khung Đại học An toàn thông tin

Mã ngành: 7480202 Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-ATTT_881-QD-HV

Chương trình khung Đại học Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201 Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Máy tính và truyền thông Công nghệ phần mềm Khoa học máy tính Kỹ thuật máy tính An toàn thông tin mạng Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-CNTT_457-QD-HV

Chương trình khung Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử

Mã ngành: 7510301 Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử máy tính Xử lý tín hiệu và truyền thông Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-CNKTDDT_550-QD-HV

Chương trình khung Đại học Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Mã ngành: 7520207 Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-KTDTTT_585-QD-HV