1 2 3 4 5

Các tin trong chuyên mục Trình độ Đại học

Chương trình khung Đại học Kế toán

Mã ngành: 52340301 Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-KeToan_485-QD-HV

Chương trình khung Đại học Marketing

Mã ngành: 52340115 Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-Marketing_523-QD-HV

Chương trình khung Đại học Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 52340101 Chuyên ngành: Quản trị Marketing Quản trị doanh nghiệp Thương mại điện tử Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-QTKD_591-QD-HV

Chương trình khung Đại học Công nghệ đa phương tiện

Mã ngành: 52480203 Chuyên ngành: Phát triển ứng dụng đa phương tiện Thiết kế đa phương tiện Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhung-TinChi_DHCQ-Multimedia_715-QD-HV

Chương trình khung Đại học An toàn thông tin

Mã ngành: 52480299 Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-ATTT_456-QD-HV

Chương trình khung Đại học Công nghệ thông tin

Mã ngành: 52480201 Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Máy tính và truyền thông Công nghệ phần mềm Khoa học máy tính Kỹ thuật máy tính An toàn thông tin mạng Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-CNTT_457-QD-HV

Chương trình khung Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử

Mã ngành: 52510301 Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử máy tính Xử lý tín hiệu và truyền thông Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-CNKTDDT_550-QD-HV

Chương trình khung Đại học Kỹ thuật Điện tử, truyền thông

Mã ngành: 52520207 Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-Kythuatdientutruyenthong_451-QD-HV