1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục Trình độ Đại học

Chương trình khung Đại học Kế toán

Mã ngành: 7340301 Chương trình khung Điều chỉnh kế hoạch và tiến trình đào tạo  

Chương trình khung Đại học Marketing

Mã ngành: 7340115 Chương trình khung

Chương trình khung Đại học Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101 Chuyên ngành: Quản trị Marketing Quản trị doanh nghiệp Chương trình khung

Chương trình khung Đại học Công nghệ đa phương tiện

Mã ngành: 7329001 Chuyên ngành: Phát triển ứng dụng đa phương tiện Thiết kế đa phương tiện Chương trình khung

Chương trình khung Đại học An toàn thông tin

Mã ngành: 7480202 Chương trình khung

Chương trình khung Đại học Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201 Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Máy tính và truyền thông Công nghệ phần mềm Khoa học máy tính Kỹ thuật máy tính An toàn thông tin mạng Chương trình khung

Chương trình khung Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử

Mã ngành: 7510301 Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử máy tính Xử lý tín hiệu và truyền thông Chương trình khung

Chương trình khung Đại học Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Mã ngành: 7520207 Chương trình khung