1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục Trình độ Cao đẳng

Chương trình khung Cao đẳng Kế toán

Mã ngành: C340301 Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhung-TinChi_CDCQ-KT_934-QD-HV

Chương trình khung Cao đẳng Quản trị kinh doanh

Mã ngành: C340101 Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhung-TinChi_CDCQ-QTKD_932-QD-HV

Chương trình khung Cao đẳng Công nghệ thông tin

Mã ngành: C480201 Các chuyên ngành: Hệ thống thông tin Công nghệ phần mềm Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhung-TinChi_CDCQ-CNTT_933-QD-HV

Chương trình khung Cao đẳng Kỹ thuật Điện tử, truyền thông

Mã ngành: C510302 BanHanhChuongTrinhKhung-TinChi_CDCQ-DTTT_931-QD-HV