1 / 2
2 / 2

Các tin trong chuyên mục ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

Chương trình khung Đại học Vừa làm Vừa học

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Điện tử, truyền thông Mã ngành: 7520207 Công nghệ thông tin Mã ngành: 7480201  Quản trị kinh doanh Mã ngành: 7340101 Chương trình khung: áp dụng chương trình khung của đại học chính quy cùng ngành