1 2 3 4 5

Chương trình khung Đại học Quản trị kinh doanh

Tin tức, Trình độ Đại học — vào March 28, 2014 lúc 6:15 pm

Mã ngành: 7340101

Chuyên ngành:

  • Quản trị Marketing
  • Quản trị doanh nghiệp

Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-QTKD_591-QD-HV