Chương trình khung Đại học Quản trị kinh doanh - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh
1 2 3 4 5

Chương trình khung Đại học Quản trị kinh doanh

Trình độ Đại học — vào March 28, 2014 lúc 6:15 pm

Mã ngành: 52340101

Chuyên ngành:

  • Quản trị Marketing
  • Quản trị doanh nghiệp
  • Thương mại điện tử

Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-QTKD_591-QD-HV