1 / 2
2 / 2

Chương trình khung Đại học Marketing

Ngành đào tạo, Trình độ Đại học — vào March 28, 2014 lúc 6:16 pm

Mã ngành: 7340115

Các chuyên ngành:

  • Internet Marketing
  • Phân tích dữ liệu Marketing số
  • Truyền thông Marketing

Chương trình khung