1 / 2
2 / 2

Chương trình khung Đại học Công nghệ thông tin

Tin tức, Trình độ Đại học — vào March 28, 2014 lúc 6:12 pm

Mã ngành: 7480201

Chuyên ngành:

  • Hệ thống thông tin
  • Máy tính và truyền thông
  • Công nghệ phần mềm
  • Khoa học máy tính
  • Kỹ thuật máy tính
  • An toàn thông tin mạng

Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin

Chương trình khung ngành Công nghệ thông tin (áp dụng cho các khóa từ 2018 trở về trước)

Chương trình khung ngành Công nghệ thông tin (áp dụng cho các khóa từ 2019 trở đi)