Chương trình khung Đại học Công nghệ thông tin

Tin tức, Trình độ Đại học — vào March 28, 2014 lúc 6:12 pm

Mã ngành: 7480201

Chuyên ngành:

  • Hệ thống thông tin
  • Máy tính và truyền thông
  • Công nghệ phần mềm
  • Khoa học máy tính
  • Kỹ thuật máy tính
  • An toàn thông tin mạng

Chương trình khung