Chương trình khung Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh HCM.PTIT.EDU.VN - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh
1 2 3 4 5

Chương trình khung Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử

Trình độ Đại học — vào March 28, 2014 lúc 6:11 pm

Mã ngành: 52510301

Chuyên ngành:

  • Kỹ thuật điện tử máy tính
  • Xử lý tín hiệu và truyền thông

Chương trình khung: HieuChinhChuongTrinhKhung_GDDH-CNKTDDT_550-QD-HV