Chương trình khung Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử

Tin tức, Trình độ Đại học — vào March 28, 2014 lúc 6:11 pm

Mã ngành: 7510301

Chuyên ngành:

  • Kỹ thuật điện tử máy tính
  • Xử lý tín hiệu và truyền thông

Chương trình khung