1 / 2
2 / 2

Chương trình khung Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử

Tin tức, Trình độ Đại học — vào March 28, 2014 lúc 6:11 pm

Mã ngành: 7510301

Chuyên ngành:

  • Kỹ thuật điện tử máy tính
  • Xử lý tín hiệu và truyền thông

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Chương trình khung ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (áp dụng cho các khóa từ 2018 trở về trước)

Chương trình khung ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (áp dụng cho các khóa từ 2019 trở đi)