Chương trình khung Đại học Công nghệ đa phương tiện

Tin tức, Trình độ Đại học — vào March 28, 2014 lúc 6:14 pm

Mã ngành: 7329001

Chuyên ngành:

  • Phát triển ứng dụng đa phương tiện
  • Thiết kế đa phương tiện

Chương trình khung