1 2 3

Chương trình khung Đại học Công nghệ đa phương tiện

Trình độ Đại học — vào March 28, 2014 lúc 6:14 pm

Mã ngành: 52480203

Chuyên ngành:

  • Phát triển ứng dụng đa phương tiện
  • Thiết kế đa phương tiện

Chương trình khung: BanHanhChuongTrinhKhung-TinChi_DHCQ-Multimedia_715-QD-HV