Chương trình khung Đại học Vừa làm Vừa học

ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC — vào March 28, 2014 lúc 6:45 pm

Ngành đào tạo:

  • Kỹ thuật Điện tử, truyền thông
    • Mã ngành: D520207
  • Công nghệ thông tin
    • Mã ngành: D480201
  •  Quản trị kinh doanh
    • Mã ngành: D340101

Chương trình khung: áp dụng chương trình khung của đại học chính quy cùng ngành