1 / 2
2 / 2

Chương trình khung Đại học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Ngành đào tạo, Trình độ Đại học — vào January 13, 2021 lúc 3:27 pm

Mã ngành: 7520216

Chuyên ngành:

  • Kỹ thuật điều khiển
  • Tự động hóa

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Chương trình khung ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (áp dụng cho các khóa từ 2021 trở đi)

Tiến trình học tập theo học chế tín chỉ: