1 / 2
2 / 2

Chương trình khung Đại học Quản trị kinh doanh

Ngành đào tạo, Trình độ Đại học — vào March 28, 2014 lúc 6:15 pm

Mã ngành: 7340101

Chuyên ngành:

  • Quản trị doanh nghiệp
  • Quản trị Marketing
  • Thương mại điện tử

Chương trình khung