1 / 2
2 / 2

Chương trình khung Đại học Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành đào tạo, Trình độ Đại học — vào July 12, 2021 lúc 5:51 pm

Mã ngành: 7510301

Chuyên ngành:

  • Điện tử máy tính
  • Xử lý tín hiệu truyền thông
  • Robotic

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2018 trở về trước

Chương trình khung áp dụng cho các khóa từ 2019 trở đi