1 / 2
2 / 2

Chương trình khung Đại học Công nghệ đa phương tiện

Ngành đào tạo, Trình độ Đại học — vào March 28, 2014 lúc 6:14 pm

Mã ngành: 7329001

Chuyên ngành:

  • Phát triển ứng dụng đa phương tiện
  • Thiết kế đa phương tiện

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ đa phương tiện

Chương trình khung ngành Công nghệ đa phương tiện (áp dung từ khóa 2018 trở về trước)

Chương trình khung ngành Công nghệ đa phương tiện (áp dụng từ khóa 2019 trở đi)