1 / 2
2 / 2

Chương trình khung Đại học An toàn thông tin

Ngành đào tạo, Trình độ Đại học — vào March 28, 2014 lúc 6:13 pm

Mã ngành: 7480202

Chuẩn đầu ra ngành An toàn thông tin

Chương trình khung ngành An toàn thông tin (áp dụng cho các khóa từ 2018 trở về trước)

Chương trình khung ngành An toàn thông tin (áp dụng cho các khóa từ 2019 trở đi)